دانشگاه پیام نور

ارائه الگویی برای همراستایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های کشتی‌رانی ایرانی)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۷

بررسی نقش و تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تهران)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
تير ۱۳۹۷

بررسی رویکردهای معیارسازی و واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴

رمزگردانی دوزبانه‎های آذری-فارسی در کلاس درس از دیدگاه جامعه‎شناسی زبان و روانشناسی زبان

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۲

تغییر مقوله در زبان فارسی و تاثیر آن در فرهنگ‌نویسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۳

تاثیر زایایی و قواعد واژه‌سازی در انتخاب سرمدخل‌های مرکب فرهنگ‌های فارسی از دیدگاه فرضیه واژگان‌گرا

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی و آلمانی

پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۳