ارائه الگویی برای همراستایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های کشتی‌رانی ایرانی)

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
نام دانشگاه: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه