تحلیل احساس نظرات فیلم‌ها با استفاده از ماشین بردار پیشتیبان دو قلو کمترین مربعات

تحلیل احساس نظرات فیلم‌ها با استفاده از ماشین بردار پیشتیبان دو قلو کمترین مربعات
اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (۲۰۱۷ PEC)
تهران
تاریخ کنفرانس: 
جمعه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

مسئله مورد مطالعه این مقاله تحلیل احساس نظرات فیلم‌ها می‌باشد که تفاوت آن با تحقیقات پیشین استفاده از ماشین بردار پشتیبان دو قلو کمترین مربعات به عنوان برای این تحقیق استفاده شده IMDb دسته‌بند می‌­باشد. از مجموعه داده برگرفته از سایت است که نتایج نشان می‌دهد که روش این مقاله از تحقیقات پیشین بهتر عمل کرده و می‌تواند نظرات منفی و مثبت راجع به فیلم‌ها را به خوبی تشخیص دهد. با این حال مسئله تحلیل احساس نظرات فیلم‌ها چالش‌های خاص خود را دارد. در پایان پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده مطرح شده است.

استناد: 

میر، امیرمحمود، جلال الدین نصیری، و سمیه فتاحی. ۱۳۹۶. تحلیل احساس نظرات فیلم‌ها با استفاده از ماشین بردار پیشتیبان دو قلو کمترین مربعات. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (۲۰۱۷ PEC)، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه