چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)

چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۴
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۹۴۹-۹۹۲
چکیده

رسیدن به پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه فناوری‌ها، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از موضوع‌هایی است که همواره در اسناد راهبردی، به ویژه در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به آن تأکید شده است. دسته‌بندی جامع موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات در سطح بین‌المللی و ملی روشی است که می‌تواند بینشی مناسب برای تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران فراهم آورد. این نوع بازنمایی اطلاعات، از یک سو موجب توصیف و درک بهتر این حوزه خواهد شد و از سوی دیگر، تصویر کلی موضوع مورد مطالعه را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. هدف این پژوهش دستیابی به چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی است که با استناد به مستندات راهبردی منتشر شده از سوی کشورها انجام شده است. بدین منظور، ۱۱۴ سند راهبردی فناوری اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی سازماندهی و تحلیل شده است. یافته‌های این پژوهش بیش از ۹۰۰ موضوع راهبردی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد که در ۱۶ دسته اصلی تجارت الکترونیکی؛ سازمان الکترونیکی؛ دولت الکترونیکی؛ سلامت الکترونیکی؛ یادگیری الکترونیکی؛ سایر نواحی کاربردی؛ فضای سایبری؛ اطلاعات و محتوای دیجیتال؛ منابع انسانی؛ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه اطلاعاتی و دانشی؛ زیرساخت؛ قوانین، مقررات، وخط مشی‌ها؛ اصلاحات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تحقیق و توسعه؛ و ارتباطات از راه دور قرار دارند. این مقاله به یک نگاه جامع وهمه جانبه در زمینه راهبردهای فناوری اطلاعات منجر می‌شود.

استناد: 

شیدائی، منصور، سیروس علیدوستی، و مرتضی نبی‌میبدی. ۱۳۹۸. چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی). پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۳۹: ۹۴۹-۹۹۲.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه