سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری

اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
معماری سراسربین

معماری سراسربین: تکنولوژی اعمال قدرت در جامعه مدرن

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
علم و تکنولوژی: سویه‌های اخلاقی

علم و تکنولوژی: سویه‌های اخلاقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
وساطت فناوری و اخلاق

وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
چگونه اخلاق و فناوری باهم در ارتباطند؟

چگونه اخلاق و فناوری با هم در ارتباطند؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن