زهرا دهسرایی

تصویر dehsaraie@irandoc.ac.ir

زهرا دهسرایی

dehsaraie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سازماندهی اطلاعات
اصطلاح‌نامه‌ها
تحلیل اطلاعات
داده‌کاوی