واژگ‍ان‌

واژگ‍ان‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح واژگان همراه با معادل لاتین آنها درج شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ش‍ی‍ران‍ی‌، فرهاد، علی آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، زهرا ده‍س‍رای‍ی‌، و بهار‌ه ک‍ردن‍وری. ۱۳۸۳. واژگ‍ان‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور، دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی.

افزودن دیدگاه