اصطلاح‌شناسی و واژه‌سازی در زبان آلمانی

اصطلاح‌شناسی و واژه‌سازی در زبان آلمانی
ویراستار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۸۸۹۰۰۴۱
۱۷۰ صفحه
۱۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

زبان مهم‌ترین و کامل‌ترین وسیله نه تنها برای ایجاد ارتباط همزمان میان افراد، بلکه به منظور ارتباط بین نسل‌ها و فرهنگ‌های مختلف در گذشته، حال و آینده نیز به کار می‌رود. بنابراین نقش عمده زبان، ایجاد ارتباط و مراوده اجتماعی، چه در سطوح تاریخی و چه در سطوح جغرافیایی است، و انسان برای انتقال تجربیات و اندیشه‌های خود به دیگران به ابزاری که همان زبان است، نیازمند است. چنانچه رشد ملت‌های گوناگون را با گستردگی گنجینه لغات زبان آن‌ها مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که بین نهادهای اجتماعی زبان و فرهنگ رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. توسعه و گسترش افکار و اطلاعات مستلزم رشد متناسب گنجینه لغات است، و همچنین تاثیر زبان و تفکر را بر یکدیگر می‌رساند.

استناد: 

حسینی‌بهشتی، ملوک‌السادات. ۱۳۹۶. اصطلاح‌شناسی و واژه‌سازی در زبان آلمانی. ویراسته زهرا دهسرایی. تهران‬: ‏چاپار، اساطیر پارسی.

افزودن دیدگاه