عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی

عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی
همکار(ان): 
بهمن ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

سرواژه‌سازی یکی از فرایندهای واژه‌سازی و یکی از انواع اختصارسازی است. در این نوع واژه‌سازی با حروف آغازین کلمات یا با حروف آغازین و برخی حروف دیگر کلمات و اصطلاحات صورت‌های جدیدی ساخته می‌شود. قواعد کلی سرواژه‌سازی در زبان فارسی شبیه به قواعد سرواژه‌سازی در زبان‌های غربی است اما برخی ویژگی‌های خط فارسی و ویژگی‌های آوایی زبان فارسی و حتی مسائل فرهنگی نیز قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی موثرند. نگارنده کوشیده است با بررسی مسایل سرواژه‌سازی در زبان فارسی قواعدی برای آن عرضه کند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، سید مهدی،‌ و زهرا دهسرایی. ۱۳۹۶. عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه