غلامعلی منتظر

انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران