اشکان خطیر

تصویر khatir@students.irandoc.ac.ir

مهندس اشکان خطیر

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

khatir@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
پردازش زبان طبیعی
خلاصه‌سازی متن
کاهش ویژگی
انتخاب ویژگی