بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی

بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۷۴۵-۱۷۶۶
چکیده

هدف این پژوهش شناسایی میزان تطابق زبان نمایه‌‏سازان، نویسندگان و برچسب‌‏گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی است. این پژوهش از نوع کاربردی است که برای انجام آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۴۹۹ مقاله از ۲۰ مجله حوزه علوم تربیتی است که در سال ۲۰۱۴ در پایگاه اطلاعاتی اریک نمایه‌‏سازی شده بودند. برچسب‏‌های تخصیص داده شده در فاصله زمانی از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ تا سوم اوت سال ۲۰۱۶ از وب‌گاه مندلی استخراج گردید. کلیدواژه‏‌های تخصیص داده شده به مقاله‏‌ها توسط نویسندگان‏‌شان، از خود مقاله‌‏ها استخراج گردید. داده‌‏های گردآوری شده برای بررسی میزان تطابق این سه زبان با استفاده از برنامه‌‏ای به زبان برنامه‏‌نویسی شی‌‏گرا سی‌شارپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور مشخص شدن میانگین‏‌ها و فراوانی‏‌ها از آمار توصیفی استفاده شد و برای تحلیل و ارزیابی داده‏‌ها نرم‏‌ا‌فزار اکسل ۲۰۱۳ به کار گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌‏دهد که میزان تطابق کلیدواژه‌های تخصیص داده شده توسط نویسندگان مدارک با برچسب‏‌های تخصیص داده شده توسط برچسب‏‌گذاران به همان مدارک در وب‌گاه مندلی ۱۵ درصد، میزان تطابق توصیف‌گرهای تخصیص داده شده توسط نمایه‏‌سازان به مدارک در پایگاه اریک با برچسب‌‏های تخصیص داده شده توسط برچسب‏‌گذاران به همان مدارک در وب‌گاه مندلی ۳ درصد، میزان تطابق توصیف‌گرهای تخصیص داده شده توسط نمایه‌‏سازان به مدارک در پایگاه اریک با کلیدواژه‌های تخصیص داده شده توسط نویسندگان به همان مدارک ۴ درصد، و در نهایت، میزان تطابق هرسه زبان مورد مطالعه ۱/۱ درصد بود. هم‌‌چنین میزان حضور توصیف‌گرهای تخصیص داده شده توسط نمایه‏‌سازان در اصطلاح‌نامه اریک ۳۴ درصد بود که از دو گروه نویسنده و برچسب‏‌گذار بیشتر است. یافته‏‌ها نشان داد که تطابق بیشتری بین واژگان و زبان نویسنده و برچسب‏‌گذار نسبت به تطابق بین واژگان و زبان نمایه‏‌ساز و برچسب‏‌گذار و هم‌چنین تطابق بین واژگان و زبان نویسنده و نمایه‏‌ساز وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که برچسب‏‌گذاران واژه‌‏هایی متفاوت از توصیف‌گر‏های نمایه‏‌سازان و کلیدواژه‏‌های نویسندگان استفاده کرده‌‏اند، و این نشان‌دهنده عدم آشنایی سه گروه «نمایه‏‌ساز، نویسنده و برچسب‏‌گذار» از زبان و واژگان مورد استفاده همدیگر است. پیشنهاد می‏‌شود که به منظور جست‌وجوی سودمند و بازیابی اطلاعات در نظام‏‌های سنتی نمایه‏‌سازی در هنگام کنترل واژه‌‏ها و هم‌آرایی واژه‏‌ها (پیش‌‏همارا و پس‌‏همارا) زبان کاربر و نویسنده مورد توجه قرار گیرد.

استناد: 

قنواتی، مریم، علیرضا نورزوی، مریم ناخدا، و اشکان خطیر. ۱۳۹۷. بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۴): ۱۷۴۵-۱۷۶۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه