بازی‌کاری در سیستم‌های سلامت

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۷-۱۳۹۸
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه