تدریس دانشگاهی

مبانی مدیریت رسانه

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

مبانی مدیریت رسانه

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

روش تحقیق

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

سیاستگذاری رسانه

۱۳۹۸-۹۹
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

مدیریت رسانه

۱۳۹۸-۹۹
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها