کارشناسی ارشد

ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و نوآوری سازمانی بر رضایت کاربران بر پایه روش ANP

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
ارديبهشت ۱۳۹۸

شناسایی عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت کاربر در شبکه‌های اجتماعی علمی (مورد مطالعه: ریسرچ گیت)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
ارديبهشت ۱۳۹۸

ارائه الگویی برای همراستایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های کشتی‌رانی ایرانی)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۷

صفحه‌ها