کارشناسی ارشد

تشخیص همانندی متون علمی با رویکرد دسته‌بندی ماشین‌بردار پشتیبان فازی

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۸

استخراج شبکه کلمات هم‌رخداد جهت بهبود پیشنهاددهنده‌ی جستجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران «سامانه گنج»

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۸

صفحه‌ها