کارشناسی ارشد

تأثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف‌کننده در پهنه خرید دیجیتال

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

یکپارچه‌سازی ابعاد کیفی اطلاعات در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISRM) بر پایه روش طراحی آزمایش‌ها

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۸

صفحه‌ها