دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد مهمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ دى ۱۳۸۸ تا سه شنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۳
واحد سازمانی: 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مدل‌سازی تعاملی خلاصه‌سازی مستندات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

صفحه‌ها