دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد مهمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ دى ۱۳۸۸ تا سه شنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۳
واحد سازمانی: 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مدل‌سازی تعاملی خلاصه‌سازی مستندات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

توسعه یک مدل تعاملی مصورسازی نتایج جست‌و‌جو در پایگاه‌های مقالات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
دى ۱۳۹۴