پردازش زبان طبیعی

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۶-۱۳۹۷
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
نام موسسه: 
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه