دکتری تخصصی

معماری اطلاعات

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

پژوهش رده‌ شناسانه حالت در چهارگونه زبان ترکی و ترکی آذری و ازبکی و استانبولی و خلجی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
دى ۱۳۹۶

صفحه‌ها