دکتری تخصصی

مبانی مدیریت رسانه

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

مطالعه معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم به منظور ترسیم شبکه معنابب

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۹

توسعه روش‌های پایش داده‌های تصویری با رویکرد آماری

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

سیاستگذاری رسانه

۱۳۹۸-۹۹
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۸

هستان‌نگاری امنیت اطلاعات براساس پایگاه‌های استنادی Scopus و Web of science

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

صفحه‌ها