دکتری تخصصی

پژوهش رده‌ شناسانه حالت در چهارگونه زبان ترکی و ترکی آذری و ازبکی و استانبولی و خلجی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
دى ۱۳۹۶

کسب‌ و کار هوشمند

۱۳۹۴-۱۳۹۵
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها