دانشگاه تهران

مدیریت رسانه‌های اجتماعی

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

سیاست‌گذاری رسانه‌ای

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

استاد مهمان دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۵ تا شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۸
نام موسسه: 
واحد سازمانی: 
دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

همکار آزمایشگاه اطلاعات دانشگاه تهران

سمت: 
تاریخ: 
يكشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۹
نام موسسه: 
واحد سازمانی: 
آزمایشگاه اطلاعات

صفحه‌ها