بهبود تخصیص بودجه سازمان منابع طبیعی کشور با رویکرد خوشه‌بندی

نوع همکاری: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه