بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در اثربخشی و کارایی استقرار مدل تعالی سازمانی: شناسایی نقش واسطه‌ای فراموشی سازمانی

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
دى ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه