بررسی قابلیت‌های FRBR برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه