فریبرز درودی

تصویر doroudi@irandoc.ac.ir

دکتر فریبرز درودی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

doroudi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سواد دیداری
فناوری اطلاعات
نقد کتاب

پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۸

صفحه‌ها