توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
دى ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه