بررسی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب در صدا و سیمای استان یزد و کرمانشاه

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
نام دانشگاه: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳

افزودن دیدگاه