طراحی و ساخت سیستم تحت‌ وب ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از مدل لایب‌کوآل

چکیده

ام‍روزه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا از ح‍ال‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌مح‍وری‌ ب‍ه‌ س‍م‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‌‌م‍ح‍وری‌ گ‍رای‍ش‌ پ‍ی‍دا ک‍رده‌ان‍د و ک‍ت‍اب‍داران‌ ب‍رای‌ راض‍ی‌ ن‍گ‍ه‌داش‍ت‍ن‌ ک‍ارب‍ران‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ خ‍ود را م‍د ن‍ظر ق‍رار داده‌ان‍د. م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍دی‌ و طی‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌، ب‍ا ه‍دف‌ راه‌‌ان‍دازی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌ ج‍ه‍ت‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌؛ و ن‍ی‍ز س‍اخ‍ت‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ لای‍ب‌‌ک‍وآل‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، اج‍را ش‍د. م‍دل‌ لای‍ب‌‌ک‍وآل‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ش‍ام‍ل‌ س‍ه‌ ب‍ع‍د ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ خ‍دم‍ت‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ اطلاع‍ات‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ م‍دل‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ م‍ج‍ب‍ور ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ظارات‌ ک‍ارب‍ران‌ ت‍وج‍ه‌ ک‍رده‌ و ب‍ه‌ اص‍لاح‌ خ‍دم‍ات‌ خ‍ود ب‍پ‍ردازن‍د. در م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد لای‍ب‌‌ک‍وآل‌، از ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‌ه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و س‍پ‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دو روش‌ اس‍ت‍ان‍دارد ت‍رج‍م‍ه‌ وارون‌ و روی‍ک‍رد ک‍م‍ی‍ت‍ه‌، ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اق‍دام‌ ش‍د. پ‍ای‍ای‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ی‍ز ب‍ا ض‍ری‍ب‌ آل‍ف‍ای‌ ک‍رون‍ب‍اخ‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ گ‍ردی‍د. در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌، ج‍ه‍ت‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ام‍ان‍ه‌ و رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ آن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ در دو ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اق‍دام‌ ش‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ را ب‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ات‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ و ح‍داک‍ث‍ر س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ان‌ داد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی،‌ مریم، سیروس علیدوستی، محمدجواد ارشادی، محمد ربیعی، و هادی ناصحی. ۱۳۹۵. طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ لای‍ب‌‌ک‍وآل‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه