مریم خسروی

تصویر khosravi@irandoc.ac.ir

ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮوی

khosravi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
علم‌سنجی
تحلیل اطلاعات
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

صفحه‌ها