دروازه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ ای‍ران‌

دروازه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ ای‍ران‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍ن‍اب‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ ای‍ران‌ (پ‍ای‍گ‍اه‌ در) ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ن‍ب‍ع‍ی‌ ارزش‍م‍ن‍د ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده دان‍ش‍گ‍اه‍ی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ در داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور و اه‍داف‌ ف‍رع‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ایی‌، دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌، ب‍ه‍ب‍ود ش‍ی‍وه‌ ارائ‍ه‌ و ب‍ه‍ب‍ود دس‍ت‍رس‌‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ع‍ت‍ب‍رت‍ری‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور اس‍ت‌. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و وب‌س‍ای‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اب‍زار گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ از ش‍م‍ای‌ ف‍راداده‌ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ج‍ه‍ت‌ درج‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ ب‍ود. ۲۰۳ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ در ای‍ران‌ م‍طاب‍ق‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍د و در س‍ام‍ان‍ه‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‌. دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ش‍ش‌ م‍وض‍وع‌ اص‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ک‍ش‍اورزی‌ و دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ف‍رع‍ی‌ آن‌ه‍ا ب‍ود. دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ از ج‍ه‍ت‌ ن‍وع‌ ش‍ام‍ل‌ (ن‍ش‍ری‍ه‌، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌/رس‍ال‍ه‌، گ‍زارش‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، پ‍روان‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ اخ‍ت‍راع‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‌، دوره‌ ک‍وت‍اه‌‌م‍دت‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌) ب‍ود. از ای‍ن‌ دروازه‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍دخ‍ل‌ و م‍ن‍ب‍ع‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍داک‍ردن‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍ازش‍ان‌ در ام‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ دروازه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌،پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ در ای‍ران‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ب‍س‍ی‍اری‌ ب‍ه‌ ک‍ارب‍ران‌ در ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ ارزش‍م‍ن‍د ب‍ا س‍رع‍ت‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر و ب‍ا دق‍ت‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍ی‌‌ک‍ن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

پورنقی،‌ رویا، و بهروز رسولی. ۱۳۹۵. دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی و فناورانه ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه