ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا

ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‍روز را ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍رات‍ی‌ ب‍ی‌س‍اب‍ق‍ه‌ م‍واج‍ه‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ ش‍ام‍ل‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ "ارت‍ب‍اطات‌ از راه‌ دور" اس‍ت‌. ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در س‍ازم‍ان‌‌ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍اره‌‌ای‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍ون‍ه‌ای‌ از س‍ازم‍ان‌ه‍ا، س‍ه‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍وگ‍رای‍ی‌ (اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ ب‍رای‌ اف‍زای‍ش‌ س‍رع‍ت‌ ک‍ار‌ه‍ای‌ ت‍ک‍راری‌ و ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا)، ن‍وآوری‌ (اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‍گ‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ ب‍رای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د)، و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ح‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ا) را طی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. م‍رح‍ل‍ه‌ آخ‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ا ت‍ب‍دی‍ل‌‌ش‍دن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍اپ‍ی‌ ب‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ات‍ف‍اق‌ م‍ی‌‌اف‍ت‍د ک‍ه‌ ت‍م‍ام‍ی‌ اب‍ع‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا راش‍ام‍ل‌ ف‍ض‍ا، م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ک‍ت‍اب‍داران‌ و ک‍ارب‍ران‌)، و خ‍دم‍ات‌ دس‍ت‌خ‍وش‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ی‌‌ک‍ن‍د. در طی‌ دو ده‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ن‍س‍ل‌ ج‍دی‍دی‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌‌ان‍د ک‍ه‌ در م‍ح‍ی‍ط ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‌ ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍ی‌‌پ‍ردازن‍د. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ع‍ن‍اوی‍ن‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌، م‍ج‍ازی‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د. پ‍رس‍ش‍ی‌ ک‍ه‌ م‍طرح‌ م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آی‍ا ب‍ا وج‍ود ای‍ن‌گ‍ون‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ خ‍ود ادام‍ه‌ م‍ی‌ده‍ن‍د؟ ن‍ت‍ای‍ج‌ اق‍دام‌ه‍ا و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ح‍اک‍ی‌ از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ وج‍ود چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ و ع‍لاق‍ه‌ پ‍اره‌ای‌ از ک‍ارب‍ران‌، ب‍س‍ی‍اری‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا در آی‍ن‍ده‌‌ای‌ ق‍اب‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (ک‍ارب‍رد ه‍م‌‌زم‍ان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ و چ‍اپ‍ی‌) ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ خ‍واه‍ن‍د ک‍رد. م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا از اب‍ع‍ادی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از ای‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‌‌پ‍ذی‍رن‍د ک‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا، م‍ج‍لات‌، و دی‍گ‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ را ش‍ام‍ل‌ م‍ی‌گ‍ردن‍د. م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ خ‍اص‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ای‍د م‍ه‍ارت‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍دی‌ را ای‍ف‍ا ک‍ن‍ن‍د ک‍ه‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍دی‍د ک‍ارب‍ران‌ ب‍اش‍د. در زم‍ی‍ن‍ه‌ خ‍دم‍ان‌ ج‍دی‍د، ح‍وزه‌ه‍ای‍ی‌ م‍ان‍ن‍د خ‍دم‍ات‌ ف‍راه‍م‌ آوری‌، س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، م‍رج‍ع‌ و ام‍ان‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍طرح‌ م‍ی‌ش‍ون‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فاطمه شیخ‌شعاعی. ۱۳۸۴. ت‍اث‍یر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه