مقایسه روند پژوهش‌ها در حوزه فناوری اطلاعات در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کشور و روند جهانی آن با استفاده از روش‌ تحلیل متون

چکیده

همواره این سوال مطرح می‌گردد که روند توسعه پژوهش‌ها در یک زمینه خاص علمی در کشور با روندهای جهانی آن زمینه علمی تطابق دارد؟ و یا حوزه‌های مفهومی یک زمینه علمی مانند فناوری اطلاعات کجاست؟ و مرزهای آن در دنیا کدامست؟

بنابراین در این طرح پژوهشی، با یک رویکرد روش‌شناختی به مدل‌سازی موضوعی فعالیت‌های پژوهشی با ابزارهای متن‌کاوی پرداخته و با پردازش نتایج مدل‌سازی موضوعی در زمینه فناوری اطلاعات، روند پژوهش‌ها را در طول زمان (بازه ۱۰ ساله) کشف می‌کنیم. در این طرح مجموعه‌ای از مجلات مهم و پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات در پایگاه WOS را انتخاب و با رویکرد پیشنهادی سعی می‌کنیم تا ارتباطات بین واژگان پرکاربرد و تکامل زمانی آنها را تجزیه و تحلیل کنیم و نهایتا با روندهای ملی مقایسه نماییم. لازم به ذکر است ملاک تشخیص پیشرو بودن این مجلات در این طرح از دو بعد سابقه آنها و ایمپکتشان در نظر گرفته می‌شود.

در این طرح پژوهشی، پژوهش‌های انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات کشور، محدود به پارساهای ثبت شده در پایگاه گنج بوده و هم‌راستایی آنها با روندهای بین‌المللی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و محمد ربیعی. زودآیند. مقایسه روند پژوهش‌ها در حوزه فناوری اطلاعات در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کشور و روند جهانی آن با استفاده از روش‌ تحلیل متون. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه