طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نعیمی صدیق، علی، محمد ربیعی، و علیرضا ثقه‌الاسلامی. زودآیند. طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه