دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ژه‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌" ۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۳ خ‍رداد ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ژه‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌" ۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۳ خ‍رداد 1386: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "سواد اطلاعاتی پیشرفته ویژه گروه علوم پزشکی" که در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲ تا ۱۳۸۶/۳/۳ ویژه کارشناسان کتابخانه‌های علوم پزشکی و بهداشت، دانشجویان دکترای حرفه‌ای و تخصصی و اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد. اهداف دوره: توانمند‌سازی اعضا هیات علمی و دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی و کارشناسان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی با مهارت‌های سواد اطلاعاتی و تبیین کاربردهای خاص آن در زمینه رشته تحصیلی آنان هدف اصلی این کارگاه آموزشی را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به گستردگی و تنوع منابع موجود در زمینه علوم پزشکی از یک سو و اهمیت استفاده بهینه از این منابع از سوی دیگر، برخورداری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی برای دانشجویان و متخصصان علوم پزشکی از اهمیت مضاعفی برای آنان خبر می‌دهد. گرچه در این دوره بحث اولیه بر اساس تعریف سواد اطلاعاتی و مولفه‌های آن شکل می‌گیرد اما تاکید ویژه در آن بر مباحث و منابع علمی موجود در علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوریان، یزدان. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ژه‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌" ۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۳ خ‍رداد ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه