طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا

چکیده

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍رای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ه‌ در ف‍رای‍ن‍د پ‍ژوه‍ش‌ درای‍ن‌ م‍ق‍اطع‌ پ‍دی‍د م‍ی‌‌آی‍ن‍د، از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍دارک‌ م‍ه‍م‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ه‍ر ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ش‍ون‍د. داده‌‌ه‍ای‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌  ای‍ن‌ م‍دارک‌ در ک‍ن‍ار ه‍م‌، ب‍ه‌ خ‍ودی‌ خ‍ود و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا داده‌ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ دی‍گ‍ر، م‍ی‌‌ت‍وان‍ن‍د اطلاع‍ات‌ ج‍دی‍دی‌ را ف‍راه‍م‌ آورن‍د ک‍ه‌ از ل‍ح‍اظ ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍ا ارزش‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍ا ای‍ن‌ وج‍ود ب‍ررس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍د ک‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ی‍ک‌‌پ‍ارچ‍ه‌ ب‍رای‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور وج‍ود ن‍دارد ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ اب‍ع‍اد گ‍ون‍اگ‍ون‌ ای‍ن‌ م‍دارک‌ ب‍اش‍د. ب‍ر ای‍ن‌ اس‍اس‌ در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ دو ج‍ل‍دی‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ون‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در م‍ج‍م‍وع‌ ۱۸۴ ق‍ل‍م‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ از اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا و اطلاع‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‍ه‍ا ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د ک‍ه‌ در س‍ه‌ دس‍ت‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ود پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا، اطلاع‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‍ه‍ا، و اطلاع‍ات‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ و در ۱۲ ب‍ع‍د ارائ‍ه‌ ش‍ده‌‌ان‍د. ج‍ل‍د اول‌ گ‍زارش‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌، طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اول‍ی‍ه‌، اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌پ‍ذی‍ری، و طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد. در ج‍ل‍د دوم‌ ن‍ی‍ز ال‍گ‍وی‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌گ‍ردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، حمیده بیرامی طارونی، محمود خسروجردی، پرویز شهریاری، و فرهاد شیرانی. ۱۳۸۶. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌‎ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه