خبر

آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

آمار ۲۰۳ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، آمار ۲۰۳ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری (عتف)؛ برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) به نشانی AK.IRANDOC.AC.IR منتشر شده است. گفتنی است ایرانداک از سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ تاکنون، آمار کتابخانه‌ها را در پنج بخشِ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات، بر پایه استاندارد NISO Z39.7 گردآوری می‌کند. این آمار را نمایندگان مؤسسه‌ها در سامانه وارد می‌کنند و ایرانداک پس از پایش و ویرایش، آن‌ها را منتشر می‌کند. گزیده آمار همه این کتابخانه‌ها در جدول زیر آمده است.

بخش

زیربخش (واحد)

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

همه

سرانه

به ازای هر عضو

مجموعه

کتاب چاپی (جلد)

۴۸.۹۴۵

۱۷.۶۱۰

۳۸۵.۹۸۵

۰

۹.۹۳۵.۸۲۹

۵۴/۱۲

کتاب چاپی (عنوان)

۲۷.۱۷۷

۱۰.۶۹۵

۲۶۴.۱۳۳

۰

۵.۵۱۶.۹۹۵

۹۶/۶

کتاب الکترونیکی (عنوان)

۲.۹۰۸

۰

۳۰۵.۶۸۳

۰

۵۹۰.۳۹۳

۷۴۵/۰

نسخه خطی (جلد)

۱۰۷

۰

۱۶.۰۰۰

۰

۲۱.۷۴۰

۰۲۷/۰

نسخه خطی (عنوان)

۱۸۵

۰

۳۲.۰۰۰

۰

۳۷.۵۸۳

۰۴۷/۰

منابع دیداری و شنیداری (عنوان)

۱.۳۱۹

۱۰

۱۴۲.۱۹۶

۰

۲۶۷.۷۹۵

۳۳۸/۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (عنوان)

۳.۴۴۷

۳۷۹

۲۱۸.۰۲۹

۰

۶۹۹.۶۸۴

۸۸۳/۰

رساله دکتری (عنوان)

۳۳۱

۱

۲۴.۸۱۱

۰

۶۷.۱۳۱

۰۸۵/۰

گزارش طرح پژوهشی (عنوان)

۱۷۲

۴

۲.۷۱۶

۰

۳۴.۹۸۳

۰۴۴/۰

همه منابع (عنوان) *

۳۵.۵۴۰

۱۱.۷۵۶

۵۸۲.۱۹۲

۵۵۳

۷.۲۱۴.۵۶۴

۱۱/۹

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری (نفر)

۳

۱

۳۵

۰

۶۱۶

۰۰۰۸/۰

کارکنان با رشته‌های دیگر (نفر)

۳

۱

۵۶

۰

۵۶۴

۰۰۰۷/۰

همه کارکنان (نفر)

۶

۳

۹۱

۱

۱۱۸۰

۰۰۱۵/۰

زیرساخت

مساحت مخزن (متر مربع)

۴۷۲

۱۳۰

۷۲۰۰

۰

۹۵.۸۸۷

۱۲۱۰/۰

مساحت تالار مطالعه (متر مربع)

۴۴۴

۱۴۰

۶۰۰۰

۰

۹۰.۱۱۵

۱۱۳۸/۰

صندلی برای مراجعان (صندلی)

۱۸۱

۸۰

۱۵۰۰

۰

۳۶.۶۹۳

۰۴۶۳/۰

اعتبارات

هزینه‌کرد برای خرید منابع داخلی (هزار ریال)

۲۵۲.۱۲۷

۲۷.۸۸۳

۳.۵۰۰.۰۰۰

۰

۵۱.۱۸۱.۸۲۷

۹۳۵/۶۴۶۱۱

هزینه‌کرد برای خرید منابع خارجی (هزار ریال)

۴۶۹.۰۴۴

۰

۶۷.۵۹۰.۹۵۴

۰

۹۵.۲۱۶.۰۰۰

۶۷/۱۲۰۲۰۰

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه (هزار ریال)

۱۸۲.۸۴۵

۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۰

۳۷.۱۱۷.۵۲۲

۱۵۷/۴۶۸۵۷

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان (جلد)

۹.۸۷۱

۲.۶۱۱

۱۲۱.۰۰۰

۰

۲.۰۰۳.۸۴۸

۵۳/۲

اعضا (نفر)

۳.۹۰۲

۱.۴۱۳

۷۸.۷۷۷

۲۰

۷۹۲.۱۴۲

-

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که جدول بالا نشان می‌دهد، ۲۰۳ کتابخانه زیر پوشش وزارت عتف، برای هر عضو در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نزدیک هفت عنوان کتاب چاپی و بیش از نه عنوان از همه منابع* داشته‌ و به ازای هر ۱۰ هزار عضو ۱۵ تَن در کتابخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. کتابخانه‌ها به ازای هر عضو، ۵۳/۲ جلد کتاب امانت داده و برای هر هزار عضو ۴۶ صندلی داشته‌اند. کتابخانه‌ها در همین زمان به ازای هر عضو ۶۴۶۱۱.۹۳۵ ریال منابع اطلاعات داخلی و ۱۲۰۲۰۰.۶۷ ریال منابع اطلاعات خارجی (به جز پایگاه‌های اطلاعات علمی) خریداری کرده‌اند.

کتابخانه‌های دارای رتبه‌های نخست در هر زیربخشِ آمار هم در جدول زیر دیده می‌شوند.

بخش

زیربخش

کتابخانه دارای رتبه نخست در زیربخش

شمار/ واحد

مجموعه

کتاب چاپی

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۳۸۵.۹۸۵  جلد

همة منابع *

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۵۸۲.۱۹۲  عنوان

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۳۵  تَن

کارکنان با رشتة تحصیلی دیگر

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۵۶  تَن

همه کارکنان

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۹۱  تَن

زیرساخت

مساحت مخزن

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

۷.۲۰۰  متر مربع

مساحت تالار مطالعه

کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

۶.۰۰۰  متر مربع

اعتبارات

هزینه‌کرد برای منابع داخلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

۳.۵۰۰  میلیون ریال

هزینه‌کرد برای منابع خارجی

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

۶.۷۵۹ میلیون ریال

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

۱.۵۰۰ میلیون ریال

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

۱۲۱.۰۰۰  جلد

اعضا

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۷۸.۷۷۷  تَن

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همچنین ریز گزارش آمار کتابخانه‌ها برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

افزودن دیدگاه