خبر

40 مؤسسۀ ایرانی در میان موسسه‌های برتر جهان جای گرفتند

۴۰ مؤسسه ایرانی در میان موسسه‌های برتر جهان جای گرفتند

نام ۴۰ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسه آموزش عالی تایمز» قرار گرفت.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۰ خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، نام ۴۰ مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «یاسوج»، «صنعتی امیرکبیر»، «کاشان»، «علوم پزشکی مشهد»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، «بین‌المللی امام خمینی»، «علوم پزشکی ایران»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شیراز»، «تبریز»، «علوم پزشکی تبریز»، «تهران»، «فردوسی مشهد»، «اصفهان»، «علوم پزشکی اصفهان»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «کردستان»، «مازندران»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «شهید مدنی آذربایجان»، «بیرجند»، «بوعلی سینا»، «گیلان»، «خوارزمی»، «سمنان»، «شاهد»، «شهید باهنر کرمان»، «شهید چمران اهواز»، «شهرکرد»، «صنعتی شاهرود»، «علوم پزشکی شیراز»، «ارومیه»، «یزد»، و «زنجان» در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان هستند.

در ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌هم‌رفته ۱۳۹۶ مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۲.۴–۴۴.۴

۱

۳۵۱–۴۰۰

دانشگاه یاسوج

۳۸.۸–۴۲.۳

۲

۴۰۱–۵۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵.۳–۳۸.۷

۳

۵۰۱–۶۰۰

دانشگاه کاشان

۳۵.۳–۳۸.۷

۴

۵۰۱–۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۵.۳–۳۸.۷

۵

۵۰۱–۶۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۳۵.۳–۳۸.۷

۶

۵۰۱–۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۵.۳–۳۸.۷

۷

۵۰۱–۶۰۰

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

۲۸.۳–۳۵.۲

۸

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۸.۳–۳۵.۲

۹

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۰

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۱

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۲

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۳

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه تبریز

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۴

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۵

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه تهران

۲۸.۳–۳۵.۲

۱۶

۶۰۱–۸۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲.۲–۲۸.۲

۱۷

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه اصفهان

۲۲.۲–۲۸.۲

۱۸

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۲.۲–۲۸.۲

۱۹

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۲.۲–۲۸.۲

۲۰

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه کردستان

۲۲.۲–۲۸.۲

۲۱

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه مازندران

۲۲.۲–۲۸.۲

۲۲

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

۲۲.۲–۲۸.۲

۲۳

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه شیراز

۲۲.۲–۲۸.۲

۲۴

۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه الزهرا

۱۰.۷–۲۲.۱

۲۵

۱۰۰۱+

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۰.۷–۲۲.۱

۲۶

۱۰۰۱+

دانشگاه بیرجند

۱۰.۷–۲۲.۱

۲۷

۱۰۰۱+

دانشگاه بوعلی سینا

۱۰.۷–۲۲.۱

۲۸

۱۰۰۱+

دانشگاه گیلان

۱۰.۷–۲۲.۱

۲۹

۱۰۰۱+

دانشگاه خوارزمی

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۰

۱۰۰۱+

دانشگاه سمنان

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۱

۱۰۰۱+

دانشگاه شاهد

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۲

۱۰۰۱+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۳

۱۰۰۱+

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۴

۱۰۰۱+

دانشگاه شهرکرد

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۵

۱۰۰۱+

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۶

۱۰۰۱+

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۷

۱۰۰۱+

دانشگاه ارومیه

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۸

۱۰۰۱+

دانشگاه یزد

۱۰.۷–۲۲.۱

۳۹

۱۰۰۱+

دانشگاه زنجان

۱۰.۷–۲۲.۱

۴۰

۱۰۰۱+

 

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

آموزش

پژوهش

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۵.۳

۲۱.۲

۹۹.۸

۴۲.۲

۱۷.۱

دانشگاه یاسوج

۱۵.۱

۱۵.۵

۹۱.۸

۳۵.۷

۱۵.۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۴.۲

۳۱.۸

۴۳.۲

۷۶.۵

۲۱.۹

دانشگاه کاشان

۱۹.۶

۱۸.۲

۷۵.۲

۳۵.۶

۱۸.۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۸.۱

۱۲.۳

۷۳

۳۴.۵

۱۹.۹

دانشگاه صنعتی شریف

۲۸.۹

۳۶.۷

۴۱

۹۹.۸

۲۳.۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۴.۵

۱۶

۴۸

۵۹.۳

۲۲.۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

۱۲.۳

۸.۵

۷۸

۳۴.۷

۲۰.۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۷.۷

۱۰

۵۲.۶

۴۳.۴

۲۰.۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۷.۸

۳۳

۴۲.۶

۹۶.۳

۱۶.۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۵.۴

۲۳.۴

۴۱.۷

۸۵.۵

۲۲.۶

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۲.۹

۱۴.۶

۳۷.۳

۶۴

۱۷.۲

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۳.۷

۲۰.۳

۴۶.۶

۴۷.۹

۱۶.۷

دانشگاه تبریز

۲۷.۹

۱۹.۹

۴۲.۲

۴۲.۹

۱۹.۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۵

۱۲

۳۶.۷

۳۴.۵

۱۵.۹

دانشگاه تهران

۳۶.۷

۲۳.۵

۳۸.۷

۳۴.۴

۲۳.۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵.۹

۱۸.۵

۲۳.۱

۴۱.۸

۲۱.۲

دانشگاه اصفهان

۳۰.۹

۲۲.۶

۱۳.۴

۴۵.۵

۱۷.۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۰.۹

۱۱.۹

۲۲.۴

۳۷.۴

۱۶.۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۴.۶

۲۳.۷

۲۵.۱

۴۶.۴

۱۹.۷

دانشگاه کردستان

۱۴.۵

۱۳.۱

۴۶.۶

۳۹.۳

۱۷.۵

دانشگاه مازندران

۲۸.۲

۱۱.۶

۳۲.۹

۳۷.۴

۱۷.۲

دانشگاه شهید بهشتی

۲۲.۱

۱۹

۳۸

۶۶.۹

۱۹.۶

دانشگاه شیراز

۲۴.۸

۲۵

۲۷.۲

۵۷

۱۸.۱

دانشگاه الزهرا

۱۸.۱

۹.۹

۱۶.۸

۳۶.۸

۱۵.۲

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۸.۱

۱۲.۶

۲۳.۷

۳۶.۶

۱۴.۸

دانشگاه بیرجند

۱۶.۴

۸

۸.۶

۳۴.۶

۱۶.۷

دانشگاه بوعلی سینا

۲۲.۲

۱۵.۳

۲۵.۸

۳۵.۳

۱۶

دانشگاه گیلان

۲۰.۴

۱۳.۶

۲۹.۵

۳۴.۸

۱۵.۷

دانشگاه خوارزمی

۲۸

۱۲.۷

۲۱.۲

۴۴.۷

۱۷.۱

دانشگاه سمنان

۱۶.۹

۹.۹

۳۹.۳

۳۴.۴

۱۶.۵

دانشگاه شاهد

۱۹.۳

۱۱.۶

۱۰.۶

۳۷.۲

۱۴.۵

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۷.۸

۱۳.۷

۱۵.۱

۴۱.۶

۱۵.۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۷.۲

۱۸.۴

۱۶.۲

۶۶.۲

۱۶.۳

دانشگاه شهرکرد

۱۵.۶

۱۱.۱

۳۵.۵

۳۴.۸

۱۵.۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۷.۷

۱۳.۸

۲۷.۸

۳۵.۹

۱۸.۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۶.۲

۱۰.۷

۲۰.۷

۳۵.۱

۱۶.۵

دانشگاه ارومیه

۲۰

۱۲.۹

۱۸.۳

۳۸.۱

۱۴.۹

دانشگاه یزد

۱۶.۶

۱۴.۴

۱۶.۱

۳۶.۹

۱۶.۶

دانشگاه زنجان

۱۷

۱۲.۳

۲۸.۵

۴۳.۸

۱۸.۷

 

بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «University of Oxford» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «MIT»، «Princeton University»، «Harvard University»، «Yale University»، «University of Chicago»، و «Imperial College London-ICL» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی کرده و روزآمد می‌کند، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه