سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۳-۱۳۹۴
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
نام مدرس: 
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه