تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۶-۱۳۹۷
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
نام مدرس: 
نام موسسه: 
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه