عوامل حیاتی موفقیت

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
دى ۱۳۹۷
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات