طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ "پ‍ژوه‍ش‌‌ک‍ار"

چکیده

ع‍ل‍ی‌رغ‍م‌ وج‍ود م‍ن‍اب‍ع‌ و آم‍وزه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ری‌ در ک‍ش‍ور، ه‍م‍چ‍ن‍ان‌ ج‍ای‌ آم‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ س‍اده‌ و ش‍اه‍دم‍ث‍ال‌ه‍ایی ع‍ی‍ن‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍ی‍س‍ت‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ خ‍ال‍ی‌ اس‍ت‌. ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ رف‍ع‌ت‍ک‍ل‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ی‌م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و ب‍ی‌ک‍ارب‍رد، و رش‍د ل‍ج‍ام‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ی‌اخ‍لاق‍ی‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ه‍وی‍دای‌ ای‍ن‌ ک‍اس‍ت‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍اس‍خ‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍از از طری‍ق‌ ت‍ج‍ه‍ی‍ز پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ب‍ه‌ آم‍وزه‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ طراح‍ی‌، اج‍را و ارائ‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ م‍ول‍د و ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ طراح‍ی‌، اج‍را و ارائ‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ در م‍وض‍وع‌ م‍وردن‍ظر. پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‌ک‍ار س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اس‍ت‌ از م‍ح‍ت‍وای‌ م‍ت‍ن‍وع‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌، آم‍وزش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ طراح‍ی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ان‍د ت‍ا ه‍ر پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ت‍وان‍د ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آن‍ه‍ا م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ن‍ی‍از پ‍ژوه‍ش‍ی‌ خ‍ود دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍وردن‍ی‍از ب‍رای‌ طراح‍ی‌، اج‍را و ارائ‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ک‍س‍ب‌ ن‍م‍ای‍د و ع‍لاوه‌ ب‍ر روش‌ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌، چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ خ‍وب‌ پ‍رس‍ی‍دن‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ خ‍وب‌ و ب‍ا ارزش‌ را ه‍م‌ از ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ی‍ام‍وزد. ب‍دی‍ن‌ م‍ن‍ظور پ‍ژوه‍ش‌ک‍ار در دو ب‍خ‍ش‌ اص‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌: ب‍خ‍ش‌ اول‌ آم‍وزش‌ پ‍ژوه‍ش‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ طراح‍ی‌، اج‍را و ارائ‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌. ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ آم‍وزش‍ی‌ و گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ دوم‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ از آم‍وزش‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‌؛ ب‍ا ارائ‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ف‍ی‍د ب‍ا ه‍ر آم‍وزه‌. ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ف‍ی‍د و اغ‍ل‍ب‌ ت‍م‍ام‌‌م‍ت‍ن‌ ب‍رای‌ ف‍ه‍م‌ ب‍ه‍ت‍ر و ع‍م‍ل‍ی‌ت‍ر آم‍وزه‌ه‍ا ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د. ب‍ا پ‍ژوه‍ش‌ک‍ار ام‍ک‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ی‍ک‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ی‍س‍ر م‍ی‌ش‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ آم‍وزه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ن‍ب‍ع‌ پ‍ای‍ه‌ و ی‍ا م‍رج‍ع‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا، ن‍ش‍ری‍ات‌ و ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ه‍ای‌ داوری‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍ی‍رند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نظری، مریم، بهروز رسولی، مرتضی نبی‌میبدی، و حمیدرضا مختاری اسکی. ۱۳۹۵. طراحی و ساخت پایگاه وب "پژوهش‌کار". تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه