تدوین راهکارهای بهبود سواد اطلاعاتی مبتنی بر مبانی سواد دیداری در ایران

تدوین راهکارهای بهبود سواد اطلاعاتی مبتنی بر مبانی سواد دیداری در ایران
مهر ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ول‍ف‍ه‌‌ه‍ای‌ س‍واد دی‍داری‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌، دل‍ف‍ی‌ و پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از اس‍ت‍ان‍دارد اول‌ س‍واد دی‍داری‌، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍اه‍ی‍ت‌ و م‍ی‍زان‌ م‍واد دی‍داری‌ م‍ورد ن‍ی‍از ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۰۳ از ۱۰، اس‍ت‍ان‍دارد دوم‌، ی‍اف‍ت‍ن‌ و دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍اوی‍ر و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍داری‌ م‍وردن‍ی‍از ب‍ه‌طور م‍وث‍ر و ک‍ارآم‍د ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۸۱ از ۱۰، اس‍ت‍ان‍دارد س‍وم‌، ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍داری‌ ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۶۷ از ۱۰، اس‍ت‍ان‍دارد چ‍ه‍ارم‌، ت‍وان‍ای‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر و م‍ن‍اب‍ع‌ خ‍ود ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۸۰ از ۱۰، اس‍ت‍ان‍دارد پ‍ن‍ج‍م‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍وث‍ر از ت‍ص‍اوی‍ر و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍داری‌ ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۷۷ از ۱۰، اس‍ت‍ان‍دارد ش‍ش‍م‌، ت‍وان‍ای‍ی‌ طراح‍ی‌ و ای‍ج‍اد ت‍ص‍اوی‍ر م‍ع‍ن‍ی‌‌دار و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍داری‌ ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۷/۹۰ از ۱۰ و اس‍ت‍ان‍دارد ه‍ف‍ت‍م‌، داش‍ت‍ن‌ درک‌ م‍ن‍اس‍ب‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ اخ‍لاق‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍ول‍ی‍د و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍داری‌ ب‍ا ام‍ت‍ی‍از ۸/۰۱ از ۱۰ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍ش‍ان‌‌ده‍ن‍ده‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍الای‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ س‍واد دی‍داری‌ ب‍ر ت‍ق‍وی‍ت‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ت‌. طراح‍ی‌ م‍دل‌ و آزم‍ون‌ آن‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ه‍ف‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارد س‍واد دی‍داری‌ ب‍ر ت‍ق‍وی‍ت‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

درودی، فریبرز. ۱۳۹۵. تدوین راهکارهای بهبود سواد اطلاعاتی مبتنی بر مبانی سواد دیداری در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه