طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سامانه عرضه و تقاضای (ساعت) پژوهش

طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سامانه عرضه و تقاضای (ساعت) پژوهش
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طرح‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ع‍ن‍وان‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ق‍ال‍ب‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درص‍دد اس‍ت‌ ت‍ا ب‍ا ای‍ج‍اد ی‍ک‌ درگ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌، ن‍ی‍ازه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ا را در ق‍ال‍ب‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ه‍ا و ام‍ت‍ی‍ازات‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ا ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر درب‍ر خ‍واه‍د داش‍ت‌ را ب‍ی‍ان‌ ن‍م‍ای‍د، در ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ی‍ان‌ش‍ده‌ ک‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ی‌ دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ش‍ده‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ش‍ف‍اف‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ام‍ک‍ان‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ س‍ازن‍ده‌ ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر را خ‍واه‍ن‍د داش‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ه‍ای‌ دو طرف‌ ب‍رای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ا و خ‍واس‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر خ‍واه‍د ب‍ود ب‍ه‌ن‍ح‍وی‌ک‍ه‌ ب‍رآی‍ن‍د ای‍ن‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍وج‍ب‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ح‍وزه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ب‍اش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ربیعی، محمد، و اح‍م‍د گ‍ن‍ج‍ی. ۱۳۹۵. طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سامانه عرضه و تقاضای (ساعت) پژوهش. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه