م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ج‍وی‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ لاگ‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌)

م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ج‍وی‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ لاگ‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌)
خرداد ۱۳۹۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ لاگ‌ ی‍ا گ‍زارش‌‌ه‍ای‌ ت‍راک‍ن‍ش‍ی‌ وب‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍ای ن‍ظام‌‌ه‍ای‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌، ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍س‍ان‌ از ن‍ظام‌، و درک‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ارب‍ران‌ از ن‍ظام‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‍ات‍ی‌ آن‍ان‌ س‍ودم‍ن‍د اس‍ت‌. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ارب‍ران‌ م‍ی‍زان‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ آن‌‌ه‍ا از پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ای‍ران‍داک‌، در دو م‍رح‍ل‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. در م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ دوره‌ ۲۶ روزه‌ (ب‍ه‍م‍ن‌ و اس‍ف‍ن‍د ۱۳۹۱) لاگ‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ک‍ارب‍ران‌ وب‌‌س‍ای‍ت‌ ای‍ران‍داک‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ب‍ا ان‍ج‍ام‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ رف‍ت‍ار ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ آن‍ان‌ م‍ی‌‌رس‍ی‍م‌. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ روی‌ لاگ‌، ش‍ام‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍دگ‍ذاری‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌‌ه‍ای‌ آم‍اری‌، و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍رد رف‍ت‍ار اطلاع‌‌ج‍وی‍ی‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ح‍اک‍ی‌ از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ارب‍ران‌ ش‍ه‍ره‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ش‍ه‍د و ت‍ب‍ری‍ز ب‍ی‍ش‌ از س‍ای‍ر ن‍ق‍اط از پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌‌ان‍د. روزه‍ای‌ دوش‍ن‍ب‍ه‌ و ی‍ک‍ش‍ن‍ب‍ه‌ س‍اع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ۹ ال‍ی‌ ۱۳ اوج‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اس‍ت‌. پ‍رب‍س‍ام‍دت‍ری‍ن‌ طول‌ ع‍ب‍ارت‌ ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ا ب‍ی‍ن‌ ۱۰ ال‍ی‌ ۱۵ ح‍رف‌ و پ‍رب‍س‍ام‍دت‍ری‍ن‌ م‍وض‍وع‌ ج‍س‍ت‍ج‍و ش‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‌. ام‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و در ب‍ازه‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۵ روز ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د م‍ش‍خ‍ص‌ ک‍رد ک‍ه‌ اک‍ث‍ر ک‍ارب‍ران‌ ای‍ن‌ وب‌س‍ای‍ت‌ م‍رد و ح‍وزه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر آن‍ه‍ا ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‌. ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ارب‍ران‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ظی‍ر اص‍لاح‌ ع‍ب‍ارت‌ ج‍س‍ت‍ج‍و ی‍ا ن‍ح‍وه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍م‍ل‍گ‍ره‍ای‌ ب‍ول‌ آش‍ن‍ا ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د، و ک‍ارب‍ران‌ زی‍ادی‌ ب‍رای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و ه‍رگ‍ز از ک‍س‍ی‌ ک‍م‍ک‌ ن‍م‍ی‌‌گ‍ی‍رن‍د، ای‍ن‌ ن‍ک‍ات‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ ن‍اک‍ارآم‍د از پ‍ای‍گ‍اه‌ م‍ی‌‌ش‍ود. ض‍ع‍ف‌‌ه‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ز در خ‍ود پ‍ای‍گ‍اه‌ آش‍ک‍ار ش‍د از ج‍م‍ل‍ه‌ ن‍اک‍ارآم‍دی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ در م‍ورد ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍وت‍اه‌. ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از لاگ‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د در ارزی‍اب‍ی‌ ی‍ک‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ رف‍ت‍ار ک‍ارب‍ران‌ آن‌ ب‍س‍ی‍ار م‍ف‍ی‍د ب‍اش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۹۲. م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ج‍وی‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ لاگ‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه