ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ازطراح‍ی‌، ارت‍ق‍ا و اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌

ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ازطراح‍ی‌، ارت‍ق‍ا و اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۹۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ت‍دوی‍ن‌ م‍س‍ت‍ن‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ازت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ب‍ا ات‍خ‍اذ روی‍ک‍ردی‌ ن‍وآوران‍ه‌ و آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍اران‍ه‌، ه‍م‌ اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ طراح‍ی‌ وب‌ ب‍ر اس‍اس‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ود و ه‍م‌ رون‍دی‌ ب‍رای‌ ب‍ازطراح‍ی‌ه‍ا و ارت‍ق‍اه‍ای‌ دائ‍م‍ی‌ آت‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ش‍ود. در طرح‌ از ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ دو روش‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ای‍م‌. روی‍ک‍رد ت‍ل‍ف‍یق‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ دل‍ی‍ل‌ ات‍خ‍اذ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. روش‌ه‍ای‌ م‍ی‍دان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ در طرح‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ و م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ش‍ده‌، در ه‍ر م‍رح‍ل‍ه‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ گ‍ردآوردی‌ خ‍اص‌ آن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌، پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ه‍ا، م‍وان‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍اص‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د در طراح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ده‌ ش‍ود، واک‍اوی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍خ‍اطب‌س‍ن‍ج‍ی‌ و ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ در ای‍ن‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍اران‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ی‍ک‍ی‌ از دس‍ت‍اورده‍ای‌ ای‍ن‌ طرح‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از م‍ع‍ی‍اره‍ا و ش‍اخ‍ص‌ه‍ا و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اس‍ت‌. پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد اب‍زاره‍ا، ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ا و م‍اژول‌ه‍ای‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ررس‍ی‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ م‍وج‍ود ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ن‍رم‌اف‍زار در م‍ورد طراح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌وب‌ را آس‍ان‌ ک‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در طرح‌ ح‍اض‍ر م‍ب‍ح‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ در م‍ورد ن‍ح‍وه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ و خ‍طم‍ش‍ی‌ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ک‍لان‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ طرح‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌‌ س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ وب‌م‍ح‍ور پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ال‍گ‍وی‌ راه‍ب‍ردی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍ی‍رد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ربیعی، محمد، و میترا شمسی. ۱۳۹۳. ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ازطراح‍ی‌، ارت‍ق‍ا و اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه