میترا شمسی

تصویر shamsi@irandoc.ac.ir

میترا شمسی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش مطالعات رسانه از دانشگاه تهران

shamsi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
حکومت الکترونیک
پایگاه وب
استانداردهای وب
شبکه‌های اجتماعی
پژوهش کیفی
مطالعات زنان