دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌، گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌

دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌، گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح دستورالعمل‌های نمایه‌سازی و نحوه ثبت اطلاعات در کاربرگه نمایه‌سازی درج شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ش‍ی‍ران‍ی‌، فرهاد، علی آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، زهرا ده‍س‍رای‍ی‌، و بهار‌ه ک‍ردن‍وری. ۱۳۸۳. دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌، گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه