م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

نمایه اسامی جغرافیایی همراه با معادل لاتین آنها دراین گزارش درج شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ش‍ی‍ران‍ی‌، فرهاد، علی آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، زهرا ده‍س‍رای‍ی‌، و بهار‌ه ک‍ردن‍وری. ۱۳۸۳. م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه