تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران

چکیده

طرح حاضر مبتنی است بر آنچه در سال ۱۳۹۶ با عنوان «اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹)» در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) انجام شده است. در اقدام حاضر، هدف عبارت است از: ۱) توسعه و تکمیل اصطلاح‌نامه یادشده با این توضیح که اصطلاحات مرتبط با آیین دادرسی که در متون قانونی دیگر – بجز قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۹ – آمده‌اند به اصطلاح‌نامه افزوده شوند و بدین ترتیب، اصطلاح‌نامه پیشین تکمیل شود و توسعه یابد؛ به گونه‌ای که اصطلاح‌های مربوط در حوزه آیین دادرسی مدنی را در بر داشته باشد. میزان اصطلاحات افزوده حدود ۳۰۰ مورد برآورد می‌شود. ۲) به دست دادن برابر انگلیسی اصطلاحات مندرج در اصطلاح‌نامه پیشین و همه اصطلاحاتی که در گام جدید به اصطلاح‌نامه افزوده می‌شوند.

زمان لازم برای اجرای هریک از دو بخشی که مطرح شد ۱۲ ماه پیشنهاد می‌شود که هر دو بخش با هم به پایان خواهد رسید. به این ترتیب، موضوع طرح‌نامه در قالب دو گام انجام می‌شود: ۱) گردآوری اصطلاحات تازه و تعیین برابرنهاده انگلیسی کل اصطلاحات، ۲) وارد کردن اصطلاحات تازه در نرم‌افزار اصطلاح‌نامه‌ساز.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. زودآیند. تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه