طراحی مدل مفهومی برای معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج

طراحی مدل مفهومی برای معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج
ارديبهشت ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

کاربران نقش کلیدی در موفقیت سامانه‌ها و ارتقای آنها برعهده داشته و اطمینان از رضایت آنان از اهمیت بسیار برخوردار است. این امر در مورد سامانه‌های ایرانداک اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که این کاربرانند که داده‌های مورد نیاز سامانه‌ها را فراهم آورده و از اطلاعات فراهم شده توسط سامانه‌ها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر کاربران داده‌های پژوهشی خود را با کمک سامانه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها ثبت می‌کنند. این داده‌ها در طی مراحلی به اطلاعات تغییر یافته و اطلاعات بر اساس نیاز کاربران و از طریق سامانه‌های متعدد طراحی شده نظیر سامانه گنج، همانندجو و پیشینه به آنان ارائه می‌شود. م‍طال‍ع‍ه و تحلیل‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌‌ج‍وی‍ی‌ ک‍ارب‍ران، تدوین راهکارهای بهبود سواد اطلاعاتی آنان و نیز بکارگیری روش بازی‌وارسازی‌ از جمله موضوعاتی هستند که توسط پژوهشگران پژوهشگاه ایرانداک مورد بررسی قرار گرفته و همگی بر ضرورت توجه به کاربران و درک رفتار و نیازهای آنان تاکید دارند. بر این مبنا، فراهم آوردن ابزارهایی که امکان تعامل بیشتر کاربران با سامانه‌ها و درک درست‌تری از اطلاعات فراهم آورده شده توسط سامانه‌ها را برای آنان ایجاد کرده و کمک کند تا سریع‌تر به پاسخ پرسش‌های خود دست‌یابند، ضرورت دارد. یکی از روش‌های بهبود تعامل با کاربران معنا دار کردن اطلاعات مورد نیاز آنان است که از آن با عنوان معنابخشی یاد می‌شود. پژوهش یادشده با هدف معنابخشی به خدمات سامانه گنج و در نتیجه، تسهیل تعامل کاربران در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تعریف شده است. درمدل مفهومی ارائه شده، خدمات قابل ارائه در سامانه گنج از منظر معنابخشی به سه دسته خدمات قابل ارائه در کوتاه‌مدت، بلندمدت و خدمات نیازمند پژوهش بیشتر دسته‌بندی شد. ثبت لاگ کاربران و ارائه آموزش‌های لازم برای استفاده از امکانات سیستم از جمله خدمات قابل ارائه در کوتاه‌مدت، درنظرگیری ترجیحات کاربر در بازیابی و نمایش نتایج و ارائه پیشنهادات جست‌و‌جو و ارائه پیشنهادات بر اساس ترجیحات کاربران مشابه از جمله خدمات قابل ارائه در بلندمدت و تحلیل لاگ کاربران و درنظرگیری بافت جست‌و‌جو از جمله خدمات نیازمند پژوهش است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

زرین‌بال ماسوله، مرضیه. ۱۳۹۷. طراحی مدل مفهومی برای معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه