سید مهدی سمائی

تصویر samai@irandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

samai@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای

روش تحقیق

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

روش تحقیق

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها