بازطراحی کارکرد مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در بافت دولت الکترونیکی

بازطراحی کارکرد مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در بافت دولت الکترونیکی
همکار(ان): 
مهر ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

راهبری و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در تمامی بخش‌ها از جمله در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور در حال توسعه است و این مساله مستلزم شناخت دقیق نیازها و تعیین روابط میان ذینفعان مختلف در این رابطه است. تعهد و مشارکت تمامی ذی­‌نفعان در فرایند طراحی و پیاده‌­سازی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موفقیت اهداف توسعه را تضمین می­کند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین متولیان داده‌های علمی کشور و ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر داده‌های موجود نقش کلیدی در توسعه خدمات علمی کشور بر پایه فناوری دارد.

در این طرح سعی داریم با توجه به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و به ویژه دولت الکترونیکی در کشور، نقشه جامع ارائه خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دولت الکترونیکی را در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور ترسیم نماییم. در این طرح پس از شناخت زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور، کارکرد حوزه فناوری اطلاعات را با توجه به ذی‌نفعان زنجیره مشخص نموده و الزامات لازم را در راستای توسعه خدمات ارائه خواهیم داد.

در طرح جاری با بررسی اسناد بالادستی و وظایف و انتظارات از نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور، جایگاه خدمات ایرانداک بازطراحی و مسیر توسعه خدمات فعلی تبیین شده است. همچنین کاوش و بررسی جامعی از الگوی ارائه خدمات در قالب دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف انجام شده و شباهت خدمات ارائه شده در کشورمان مشخص شد. در این راستا خدمات قابل ارائه در قالب‌های مصوب دولت الکترونیکی در کشور ارایه شد.

رویکرد این طرح عمدتا رویکردی کیفی است. در مرحله اول پژوهش بر مبنای مطالعات صورت می‌گیرد و با مفهوم‌کاوی و استخراج  واژه‌های کلیدی از اسناد بالادستی، نمای عمومی طراحی خدمات مشخص می‌شود. در مرحله دوم با مطالعه تطبیقی دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف الگوی تطبیقی کشور مشخص شده و در نهایت با انجام مصاحبه‌های تخصصی و بهره‌گیری از خبرگی مشخصات خدمات قابل ارائه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مشخص می‌شود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۶. بازطراحی کارکرد مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در بافت دولت الکترونیکی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه